top of page

Better Solutions. Better Results.

โซลูชั่นจาก Boxlight ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น จอภาพอินเตอร์แอคทีฟ กระดานอินเตอร์แอคทีฟ หรือ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ และทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ช่วยสอน MimioStudio  

ผลที่ได้คือ ผู้สอนสามารถนำเสนอบทเรียนได้อย่าหลากหลาย ตรงกับความต้องการ และทำการสอนในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนภายในห้องเรียน นอกจากนี้ ยังสามารถเก็บข้อมูลและนำมาประเมินผลได้ โดยทั้งหมดนี้เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง   

classroom-icon1.png

Whole-Class Learning

Boxlight_Classroom_wholeclass.png

ด้วยการเป็นผู้นำด้าน Interactive Display Solution ในห้องเรียน Boxlight มีโซลูชั่น ระบบอินเตอร์แอคทีฟที่หลายหลากและคลอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งาน สามารถตอบโจทย์และความต้องการของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการใช้งาน การประยุกต์ใช้งานร่วมกับทรัพยากรเดิมที่มีอยู่ หรือแม้แต่ข้อจำกัดด้านงบประมาณ  

นอกจากนี้ Interactive Display Solution ของ Boxlight ทุกรูปแบบ มาพร้อมกับสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยสอน MimioStudio ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานทั่วโลก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม   

การประเมินผล Student Outcomes ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและนักเรียนที่ไม่สามารถมองข้ามได้ Boxlight จึงได้พัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้สอนสามารถทำการประเมินผลแบบ Real-time ในห้องเรียน สามารถออกแบบกิจกรรมหรือการวัดผลได้หลายรูปแบบ โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ สามารถนำผลที่ได้เก็บเป็นฐานข้อมูลและนำไปประเมินผลได้จริง  

Boxlight_Classroom_AssessmentforLearning
classroom-icon2.png

Assessment for Learning

classroom-icon3.png

Collaborative Learning

การมีส่วนร่วมของนักเรียน Collaboration ถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่และทิศทางเป็นของการเรียนการสอนสมัยใหม่ โดยเน้นเอานักเรียนเป็นศูนย์กลาง และมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอบให้เป็น Active Learning เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การลงมือทำ การทำงานเป็นทีมเวิร์ค และการมีส่วนร่วมภายในห้องเรียน สำหรับ Boxlight มีเครื่องมือในการรองรับและสนันสนุการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning อย่างสมบูรณ์แบบ โดยได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลจากสถาบันด้านการศึกษาและกลุ่มผู้ใช้งานทั่วโลก

Boxlight_Classroom_CollaborativeLearning

- MimioMobile App -

bottom of page