MimioMobile App

แอพพลิเคชั่น MimioMobile สำหรับอุปกรณ์ไร้สาย

แอพพลิเคชั่น MimioMobile ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ช่วยสอน MimioStudio ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยผู้สอนที่มีความชำนาญ หรือ Educators สำหรับการใช้งานโดยผู้สอน หรือ Educators โดยเฉพาะ สามารถช่วยให้การเรียนการสอนในห้องเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านกระบวนการ Active Learning ที่เน้นการเอาเด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง สนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนที่ เน้นการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแสดงออก การลงมือทำ ทีมเวิร์ค การมีส่วนร่วมในห้องเรียน (Collaboration) และนำไปสู่การประเมินผลได้อย่างแท้จริง (Assessment) 

 

MimioMobile ถูกออกแบบมาให้รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สาย Mobile Device ได้ทุกระบบไม่ว่าจะเป็น Android, iOS เช่น Smart Phone, Tablet, iPad หรือผ่าน Web Browser บนคอมพิวเตอร์ เช่น Internet Explorer และ Google Chrome โดยที่อุปกรณ์ทั้งหมดต้องเชื่อมต่อบนเครื่อข่าย WiFi เดียวกัน การเริ่มต้นการใช้งาน เพียงทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นชื่อ MimioMobile ได้จาก Play Store และ App Store โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเชื่อมกับกับ MimioStudio ผ่าน QR Code

MimioMobile เป็นแอพพลิชั่นที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของ MimioStudio บนระบบอินเตอร์แอคทีฟให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น การมีส่วนมีส่วนร่วมของนักเรียน (Collaboration) ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องอยู่แค่หน้าห้องเรียน หรือเพียงครั้งละ 2-3 คนเท่านั้น สำหรับห้องเรียนที่มีความพร้อมในระบบพื้นฐาน (Mobile Device และวงเครือข่าย Wi-Fi) นักเรียนทุกคนสามารถในห้องเรียนมีส่วนร่วมให้การทำกิจกรรมผ่านระบบได้ นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลและนำไปช่วยในการประเมินผลการเรียนการสอนได้ (Assessment) 

สำหรับการ Collaboration ผู้สอนสามารถทำการเรียนการสอนได้ผ่าน Mobile Device เช่น สามารถควบคุมหน้าที่แสดงผลผ่าน Mobile Device ได้โดยที่ไม้ต้องยืนควบคุมอยู่ที่หน้าห้อง, การแชร์หน้าจอหน้าห้องไปยัง Mobile Device ของนักเรียนทุกคน โดยที่แต่ละคนสามารถทำงานใช้งานได้อย่างอิสระ, การแชร์หน้าจอ Mobile Device ของนักเรียนที่หน้าห้อง สามารถเลือกแบบหน้าจอเดียว หรือหลายหน้าจอได้, การให้ Mobile Device ของนักเรียนควบคุมหน้าจอที่แสดงอยู่หน้าห้อง เพื่อนำเสนอความคิดเห็น หรือ แม้แต่การเช็คชื่อนักเรียนผ่าน QR Code Log-in ผ่าน Mobile Device เป็นต้น

สำหรับการ Assessment ผู้สอนสามารถทำการประเมินผลแบบ Real-time ได้จากการทดสอบผ่าน Mobile Device โดยที่รูปแบบของคำตอบนั้น สามารถจะเป็นแบบ Multiple Choices, True or False หรือ Open Answer ก็ได้ ตามความเหมาะสมของประเภทหรือเนื้อหาที่ต้องการประเมินผล โดยที่ผลของการทดสอบนั้น จะถูกเก็บบันทึกอัตโนมัติใน Gradebook ซึ่งสามารถนำไปอ้างอิงและประเมินผลได้ต่อไป โดยที่จุดประสงค์หลักในการประเมินผล หรือ Assessment คือ เพื่อให้ได้ทราบว่านักเรียนมีความเข้าใจและเข้าถึงเนื้อหามากน้อยเพียงได้ หรือมีจุดไหนที่บกพร่องและต้องทำการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งทั้งผู้สอนและนักเรียนสามารถเรียนรู้ถึง Feedback ที่กลับมาได้ทันที 

สำหรับสิทธิ์ในการใช้งานมาตรฐานของ MimioStudio และ MimioMobile จะรองรับการเชื่อมต่อ Mobile Device ได้สูงสุดถึง 3 อุปกรณ์ สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการใช้งานการเชื่อมต่อ Mobile Device มากกว่า 3 อุปกรณ์นั้น เป็นรายการเสริม Option โดยสามารถติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายของท่าน

© 2019 by Boxlight Thailand

Tel: +66 2 439 0494

Fax: + 66 2 439 0495

E-mail: info@boxlight-thailand.com